Zakazana sjednica skupštine PFS Doboj

Zakazana sjednica skupštine PFS Doboj

0 492

Predsjednik skupštine Područnog fudbalskog saveza Doboj Branko Stevanović sazvao je redovnu sjednicu skupštine.

Skupština će biti održana u petak, 26.4.2019. godine u hotelu Park u Doboju sa početkom u 18 časova.

Za skupštinu je predložen sljedeći dnevni red:
1. Izbor radnih tijela Skupštine PFS DOBOJ:
a) Radno predsjedništvo
b) Verifikacione komisije
v) Zapisničara
g) Dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa redovne Skupštine PFS Doboj, održane 19.4.2018. godine u Doboju
3. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja o radu PFS Doboj za 2018. godinu
b) Programa rada PFS Doboj za 2019. godinu
4. Razmatranje i usvajanje:
a) Finansijskog izvještaja  PFS Doboj za 2018. godinu
b) Finansijskog plana  PFS Doboj za 2019. godine
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Pravnih tijela PFS Doboj:
a) Disciplinske komisije
b) Apelacione komisije
v) Tužioca i zamjenika tužioca
6. Tekuća pitanja