Petak, Maj 29, 2020
Treneri

0 1470
Centar za edukaciju trenera NS/FS BiH vrši upis kandidata na kurs za sticanje Nacionalne C diplome i licence u svakom kantonalnom/županijskom i područnom savezu u BiH. Upis će trajati od 14.12.2016. do 05.03.2017. godine ili do datuma akreditovanja trenera za 2017. godinu. Samo treneri koji se upišu na kurs za Nacionalnu C licenu će na seminaru za akreditovanje trenera za 2017. godinu dobiti privremenu takmičarsku akreditaciju C, koja je neophodna za rad u ekipama koje će se takmičiti u organizaciji kantonalnih/županijskih i područnih
saveza. Ako se prijavi veći broj kandidata, biće formirano više grupa od 25 do 35 polaznika. Kurseve će realizovati Centar za edukaciju trenera uz pomoć instruktora u toku proljetnog dijela prvenstva (mart, april i maj). Kursevi će se održavati u tri modula po 2 dana (ponedjeljak i utorak), sa razmakom od najmanje 7 dana između modula za praktični (mentorski) rad u klubovima. Kandidati za Nacionalnu C licencu dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju i to:
1. Upisni list za Nacionalnu C licencu (preuzeti sa web stranice: www. nfsbih.ba);
2. Uvjerenje od kluba bilo kojeg ranga takmičenja da je kao igrač ili trener ili volonter proveo najmanje
jednu godinu kao aktivni član kluba sa bilo kojom uzrasnom selekcijom;
3. Uvjerenje, potvrdu, diplomu, svjedočanstvo ili neki drugi dokaz o završenoj srednjoj školi;
4. Rodni list i uvjerenje o državljanstvu;
5. Uvjerenje o stalnom mjestu prebivališta (CIPS);
6. Dvije fotografije dimenzija kao za ličnu/osobnu kartu i
7. Uplatnicu za školarinu za Nacionalnu C licencu.
Svu traženu dokumentaciju kandidati treba da dostave u koverti preporučenom poštom ili lično, isključivo u
sjedište kantonalnog/županijskog ili područnog saveza kojem pripadaju, sa naznakom „UPIS NA KURS ZA NACIONALNU C LICENCU”. Pomenuti savezi će biti tehnički organizatori kursa i oni će obezbijediti adekvatnu predavaonicu i teren za realizaciju kursa. Školarina za Nacionalnu C licencu u iznosu od 300 KM u korist NS/FS BiH, uplaćuje se na žiro račun : 140 101 0000 642 561 – SBER Bank. Treneri koji prilože Diplomu više trenerske škole smjer nogomet/fudbal, izvršiće prijavu kao ostali kandidati, uplatiti 50 KM za izradu diplome i licence i doći na svečanu promociju i dodjelu Nacionalne C diplome i licence sa ostalim polaznicima nakon ispita.
Sve dodatne informacije možete dobiti u kancelariji Područnog fudbalskog saveza Doboj ili u Centru za edukaciju trenera – kontakt osoba: Ivana Vlaić, e-mail: ivana.vlaic@nsbih.ba, telefon: +387 33 276 674, svakim radnim danom od 08:30 do 16:30 časova.

0 1692

Na osnovu ukazane potrebe Centar za edukaciju trenera FS BiH će za potrebe područnih/kantonalnih/županijskih saveza organizovati kurs za sticanje nacionalne „C“ licence za trenere.
Kurs će biti organizovan u periodu od 15.06. do 15.07.2016. godine za svaki savez koji sakupi grupu od 25 zainteresovanih kandidata.

Prijave za upis možete izvršiti putem PFS Doboj do 05.06.2016. godine na e-mail: fspordoboj@teol.net ili putem faksana broj 053-206-580.

Uslove za upis na kurs i sve druge informacije možete naći na web stranici FS BiH.

0 1438

U saradnji sa Centrom za edukaciju trenera FS BiH a na osnovu Konvencije o priznavanju trenerskih diploma UEFA, u skladu sa Pravilnikom o statusu trenera FS BiH, Područni fudbalski savez Doboj će organizovati Edukativni seminar – akreditovanje trenera za klubove iz PFS DOBOJ za 2016. godinu. Seminar će biti održan u petak, 11 marta 2016. godine u Hotelu „Integra“ u Doboju sa početkom u 16 časova.

Centar za edukaciju trenera FS BiH će realizovati stručni dio seminara a po završetku prisutnim trenerima će dodijeliti takmičarske akreditacije – stalne ili privremene.

Uslovi za dobijanje takmičarske „B“, „A“ ili „PRO“ akreditacije:
1. Zahtjev za izdavanje takmičarske akreditacije (trenerski karton)
2. Dokaz o posjedovanju validne UEFA B, UEFA A ili UEFA PRO licence
3. Prisustvo seminaru
4. Dvije fotografije (dimenzije za ličnu kartu)
5. Uvjerenje o državljanstvu (kopija lične karte ili kopija pasoša)
6. Za strane državljane potrebna je dozvola o radu izdata na teritoriji BiH od nadležnog organa.
NAPOMENA: Treneri koji ne posjeduju nijednu od navedenih UEFA licenci mogu dobiti privremenu takmičarsku B akreditaciju za 2016. godinu.

Kotizaciju za takmičarsku „PRO“ akreditaciju u iznosu od 100 KM, Takmičarsku „A“ u iznosu od 80 KM i Takmičarsku „B“ u iznosu 70K M i Uslovnu takmičarsku „B“ akreditaciju u iznosu od 60 KM, treneri ili klubovi mogu uplatiti putem žiro računa 562-005-00002926-08.